Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU KURSSHANTALA.PL
ORAZ KURSÓW I SZKOLEŃ
Szkoły Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych

Regulamin korzystania ze strony www.kursshantala.pl

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego kursshantala.pl prowadzonego przez podmiot:

  • NOWE WIZJE Mateusz Staudt, ul. Agrestowa 34/10; 65-001 Zielona Góra; NIP 9281889279; e-mail: masazshantala24@gmail.com

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. Klient ? osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
2. Produkt ? produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
3. Regulamin ? niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.kursshantala.pl/regulamin;
4. Sklep ? serwis internetowy dostępny pod adresem kursshantala.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
5. Umowa sprzedaży ? umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
6. Właściciel:

  • NOWE WIZJE Mateusz Staudt, ul. Agrestowa 34/10; 65-001 Zielona Góra; NIP 9281889279; e-mail: masazshantala24@gmail.com

prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
7. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.
3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.

2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.
4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.
5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres masazshantala24@gmail.com.
2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest wymagany i różny od adresu zamieszkania).
4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

  • głównych cechach Produktu,
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach,
  • Możliwości odstąpienia od umowy.

6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku ?zamówienie z obowiązkiem zapłaty? lub równoważnego.
7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej (za dodatkową opłatą ustalana indywidualnie).
3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
a. przelewem poprzez elektroniczny system przelewy24.pl
b. przelew bankowy
c. blik
4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA; 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15; NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 działającą pod marką przelewy24.pl.
5. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
6. Dostawa Produktów fizycznych następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.
7. Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.
8. W przypadku nieodebrania przez zamawiającego przesyłki lub listu z materiałami, ponowne jej wysłanie wiąże się kosztami nałożonymi na zamawiającego – opłata za odesłanie materiałów do siedziby Właścicieli oraz opłata za kolejną wysyłkę do zamawiającego.
9. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego zakupu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu oraz uzasadnienia na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail masazshantala24@gmail.com.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. W razie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży dotyczącej Produktu fizycznego Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
4. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta, w  tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Klientowi. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
7. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym Produkt elektroniczny (treści cyfrowe), chyba że wyraźnie w opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.

KURS INSTRUKTORSKI MASAŻU METODĄ SHANTALA

8. Zwrot zaliczki lub kwoty wpłaconej na poczet opłaty za szkolenie odbywa się na następujących zasadach:
a. Zgłoszenie rezygnacji Uczestnika (poprzez wiadomość email) na więcej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Uczestnikowi/Firmie zwrot 98,31% wpłaty (pozostałe 1,69% to koszta, które Szkoła poniosła zapisując Uczestnika. Jeśli ten rezygnuje z Kursu mimo iż wcześniej dokonał wpłaty, koszty te zostają na niego przeniesione).
b. Zgłoszenie rezygnacji Uczestnika (poprzez wiadomość email) na mniej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – Uczestnikowi/Firmie zwrot zaliczki nie przysługuje.
c. W przypadku odwołania szkolenia (np. Kursu Instruktorskiego) z winy organizatora, Uczestnikowi/Firmie przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty zaliczki lub kwoty wpłaconej na poczet opłaty za szkolenie.
d. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika/Firmę z kursu w przypadku gdy należność została przez niego rozłożona na Raty 0% (w polecanym przez nas systemie ratalnym PayU), obowiązany jest on do zwrotu na rzecz organizatora 4.99% całej kwoty, której płatność ratalna dotyczyła.
e. W sytuacji wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwią Uczestnikowi udział w kursie, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Jeżeli będzie to miało miejsce na więcej niż 10 dni przed realizacją Kursu, Organizator wychodząc naprzeciw Uczestnikowi może zaproponować mu udział w Kursie w innym terminie.
W sytuacji gdy Uczestnik zdecyduje się na nowy termin Kursu, a jego cena (kursu) ulegnie zmianie, uczestnik zobligowany jest do wpłaty różnicy ceny.
f. W sytuacjach określonych w ust. 8e każdorazowo decyzja należy do Organizatora.
g. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, niezależnie od sposobu finansowania udziału w Kursie (koszt własny, pracodawcy lub inne), Uczestnikowi nie zostanie wydany zaświadczenie / certyfikat ukończenia Kursu oraz nie przysługuje mu zwrot uiszczonej opłaty.
9. Istnieje możliwość przepisania uczestnika do zajęć o tej samej tematyce, odbywających się w innym terminie i/lub mieście. Decyzja o takowym podjęta zostać musi przez władze Szkoły.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych, bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora), o ile ten udzielił gwarancji na Produkt lub uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
4. Wraz z reklamowanym Produktem należy złożyć reklamację określającym charakter wady oraz zawierającym żądanie usunięcia wady.
5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
7. Jeżeli żądanie Klienta będzie zasadne, Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu pozbawionego wad do Klienta.
8. W przypadku uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),
2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
4. dostęp do Internetu,
5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies ? określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres masazshantala24@gmail.com lub listownie na adres Właściciela.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2020r.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ
Szkoły Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych

Szkoły Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych
1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
2. Wniesienie opłaty za Kurs ( wpisowej lub pełnej) poprzez serwis PayU stanowi o zawarciu umowy wiążącej i stanowi o rezerwacji miejsca szkoleniowego.
3. Warunkiem zapisania uczestnika na kurs i rezerwacji miejsca szkoleniowego jest wpłata opłaty wpisowej lub pełnej w terminie 3 dni od wysłania zgłoszenia i maksymalnie 9 dni przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia, którego zgłoszenie dotyczy.
4. Pełna płatność za kurs, szkolenie, warsztaty lub inne oferowane przez Szkołę Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych musi zostać dokonana na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, których dotyczy zgłoszenie.
5. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
6. Warunki ogólne uczestnictwa w kursie:
– Ukończone 18 lat.
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej.
– Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
– Dokonanie przedpłaty zaliczki we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.
– W przypadku udziału w kursie osoby z niepełnosprawnością należy wcześniej zgłosić ten fakt organizatorowi w formie pisemnej (e-mail).
– Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu oraz podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia oraz ukończenia szkolenia.
7. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
8. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany terminów szkoleń i zjazdów.
9. Zwrot zaliczki lub kwoty wpłaconej na poczet opłaty za szkolenie odbywa się na następujących zasadach:
a. Zgłoszenie rezygnacji Uczestnika (poprzez wiadomość email) na więcej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – przysługuje Uczestnikowi/Firmie zwrot 100% wpłaty.
b. Zgłoszenie rezygnacji Uczestnika (poprzez wiadomość email) na mniej niż 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – Uczestnikowi/Firmie zwrot zaliczki nie przysługuje.
c. W przypadku odwołania szkolenia (np. Kursu Instruktorskiego) z winy organizatora, Uczestnikowi/Firmie przysługuje prawo do zwrotu pełnej kwoty zaliczki lub kwoty wpłaconej na poczet opłaty za szkolenie.
d. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika/Firmę z kursu w przypadku gdy należność została przez niego rozłożona na Raty 0% (w polecanym przez nas systemie ratalnym PayU), obowiązany jest on do zwrotu na rzecz organizatora 4.99% całej kwoty, której płatność ratalna dotyczyła.
e. W sytuacji wystąpienia zdarzeń, które uniemożliwią Uczestnikowi udział w kursie, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Jeżeli będzie to miało miejsce na więcej niż 10 dni przed realizacją Kursu, Organizator wychodząc naprzeciw Uczestnikowi może zaproponować mu udział w Kursie w innym terminie.
W sytuacji gdy Uczestnik zdecyduje się na nowy termin Kursu, a jego cena (kursu) ulegnie zmianie, uczestnik zobligowany jest do wpłaty różnicy ceny.
f. W sytuacjach określonych w ust. 9e każdorazowo decyzja należy do Organizatora.
g. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, niezależnie od sposobu finansowania udziału w Kursie (koszt własny, pracodawcy lub inne), Uczestnikowi nie zostanie wydany zaświadczenie / certyfikat ukończenia Kursu oraz nie przysługuje mu zwrot uiszczonej opłaty.
10. Istnieje możliwość przepisania uczestnika do zajęć o tej samej tematyce, odbywających się w innym terminie i/lub mieście. Decyzja o takowym podjęta zostać musi przez władze Szkoły.
11. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 10% zajęć. Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba itp. Wówczas kurs może zostać kontynuowany w innym terminie, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z odbywającego się szkolenia osób zakłócających przebieg szkolenia, zachowujących się nieobyczajnie i nieodpowiednio. Także osób będących pod wpływem alkoholu lub innych używek. W tego typu przypadkach decyzję podejmuje trener prowadzący zajęcia.
13. Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
14. Wydanie Certyfikatu ukończenia kursu uzależnione jest od spełnienia warunków podanych w punkcie 11, zaliczenia egzaminu końcowego, odbywającego się w ostatnim etapie szkolenia oraz uzyskania pozytywnej opinii Trenera prowadzącego zajęcia.
Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
15. Kursy i warsztaty, podzielony jest na część ogólną i specjalistyczną.
16. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie niezwłocznie.
17. Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.
18. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny podany na stronie www.masaz-shantala.pl
19. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
20. Kurs Instruktorski to szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do pracy z masażem Shantala oraz organizowania spotkań szkoleniowych (warsztatów) dla rodziców i opiekunów dzieci na ich własny, domowy użytek. Absolwent Kursu Instruktorskiego zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec organizatora Kursu. Za działalność konkurencyjną uważane jest organizowanie i/lub prowadzenie szkoleń mających w swojej nazwie lub tytule odwołanie do „Kursu Instruktorskiego” wraz z powiązaniem go z masażem dziecięcym (Shantala, Shantali).
21. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji.
Zasady składania reklamacji:
a. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy masazshantala24@gmail.com, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
c. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (np. nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), nazwę, miejsce i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,
d. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora,
e. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których organizator ma roszczenia finansowe.
22. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Szkoła Masażu Shantala i Terapii Funkcji Poznawczych, której właścicielem jest firma NOWE WIZJE Aleksandra Staudt; ul. Agrestowa 34/10; 65-001 Zielona Góra; NIP 9730871947. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych, reklamowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
23. Organem nadzorczym RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoby zainteresowane mają prawo zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia do Prezesa UODO.
Szczegółowe informacje dotyczące RODO znajdują się w Polityce Prywatności KLIKNIJ